Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Теорія оцінки ефективності маркетингових комунікацій


Категорія: МаркетингK: GDL I? L? J; MJ = KDBC = HKM >: JKL <? GGUC MGB <? JKBL? L
WDHGHFBDB B NBG: GKH <
Lblh :;: e_dk__ :: Eb [_jh :;
L_hjby hp_gdb wnn_dlb ghklb
fZjd_lbg] h uo dhffmgbdZpbc
K: GDL I? L? J; MJ =

M > D
:
Lblh :;: e_dk__ :: Eb [_jh :; L_hjby hp_gdb wnn_dlb
ghklb fZjd_lbg] h uo dhffmgbdZpbc KI [KIMWN k
ih ^ oh ^ ud nhjfbjh Zgbx f_lh ^ heh] bb fZjd_lbg] h h] h dhffmgb
dZpbhggh] h ijhp_kkZ hij_ ^ _e_gu kbkl_fu f_lh ^ bq_kdhc j_Zeb
aZpbb fhlb Zpbhgguo b wdhghfbq_kdbo iZjZf_ljh hp_gdb bgl_
] jZevghc wnn_dlb ghklb dhffmgbdZpbhggh] h ijhp_kkZ JZ [hlZ
fh `_l [ulv Z ^ j_kh ZgZ ZkibjZglZf b ij_ih ^ Z Zl_eyf ukrbo
mq_ [guo aZ _ ^ _gbc jZfdZo bamq_gby kbkl_fguo hkgh l_hjbb
fZjd_lbg] h uo dhffmgbdZpbc
Ih ^ gZmq j_ ^ aZkem `_ggh] h wdhghfbklZ Jhkkbb ^ jZ wdhg gZmd
ijhn : B FmjZ v_ Z
J_p_ga_gl ^ j wdhg gZmd ijhn aZkem `_gguc ^ _yl_ev gZmdb Jhk
kbckdhc N_ ^ _jZpbb < K DZ [Zdh
:
, 6% +1 [_a h [ty e

Kh ^ _j `Zgb_
< _ ^ _gb_
L_hj_lbq_kdb_ Zki_dlu hp_gdb b fhgblhjbg] Z wnn_dlb ghklb
dhffmgbdZpbhgguo kbkl_f
F_lh ^ heh] bq_kdZy hkgh Z dhffmgbdZpbhgghc
ij_ ^ ijbgbfZl_evkdhc kbkl_fu
Ihgylbcguc ZiiZjZl l_hjbb fZjd_lbg] h uo dhffmgbdZpbc
: gZeba kh j_f_ggh] h f_lh ^ bq_kdh] h ZiiZjZlZ fhgblhjbg] Z
wnn_dlb ghklb dhffmgbdZpbhgguo kbkl_f
F_lh ^ bq_kdb_ hkgh u hp_gdb wnn_dlb ghklb fZjd_lbg] h uo
dhffmgbdZpbc
F_lh ^ bq_kdb_ ij_ ^ ihkuedb nhjfbjh Zgby f_lh ^ Z 0/(
: e] hjblfbaZpby fhgblhjbg] Z ^ bgZfbq_kdh] h
fhlb Zpbhggh] h nZdlhjZ
F_lh ^ hp_gdb ehdZevgh] h wdhghfbq_kdh] h wnn_dlZ
Dhwnnbpb_glgh_ gb _ebjh Zgb_ kbeu ghkbl_ey
: e ] hjblfbq_kdZy bgl_jij_lZpby bgl_] jZevgh] h ihdZaZl_ey
wnn_dlb ghklb fZjd_lbg] h h] h dhffmgbdZpbhggh] h ijhp_kkZ
0/(
Ebl_jZlmjZ

< _ ^ _gb_
Ijhp_kk wdhghfbq_kdbo ij_h [jZah Zgbc Jhkkbckdhc N_ ^ _jZpbb
] h ^ m ijb _e d gh hfm ihgbfZgbx ijbgpbih ih _ ^ _
gby ohayckl mxsbo km [t_dlh jZfdZo ij_ ^ ijbgbfZl_evkdhc
^ _yl_evghklb Kbkl_fguc oZjZdl_j wlbo ijbgpbih hij_ ^ _e_g
lhf qbke_ b hajZklZxs_c jhevx dhffmgbdZpbhggh] h ijhp_kkZ
kbkl_f_ fZjd_lbg] h h] h aZbfh ^ _ckl by km [t_dlh jughqghc bg
njZkljmdlmju Ijbq_f jhkl nmgdpbhgZevgh] h agZq_gby wlh] h
nZdlhjZ ij_ ^ ijbgbfZl_evkdhc ^ _yl_evghklb bg ^ mpbjh Zg g_
g_rgbfb kljmdlmjZfb jughqgh] h j_] mebjh Zgby Z kdeZ ^ u Zx
s_cky kljZg_ kbkl_fhc aZbfh ^ _ckl by jughqguo km [t_dlh b
h [t_dlh Jhkl h [t_fZ dhffmgbdZpbhgguo ba ^ _j `_d kbkl_f_
ij_ ^ ijbgbfZl_evkl Z JN jZaZ aZ ihke_ ^ gb_ ljb] h ^ Z > @
ih ^ l _j` ^ Z_l nhjfbjh _klv aZ bkbfuc nhjfZevguc
we_f_gl ih hlghr_gbx d ijbf_gy_fhc fh ^ _eb
BlZd] _g_jZevgZy fh ^ _ev fZjd_lbg] h hc dhffmgbdZpbb __
w hexpbhgghf jZkkfhlj_gbb i_j bqgh [ueZ knhjfbjh ZgZ G
< bg_jhf > @ Hl ^ Z Zy ^ he `gh_] gm < bg_jm g_evay g_ hlf_
lblv qlh _] h jZ [hlZ lhqg__] _g_jZevgZy b ^ _y l_hjbb dhffmgbdZ
pbb [ueZ knhjfbjh ZgZ Zki_dl_ db [_jg_lbq_kdhc fh ^ _eb h [
s_kbkl_fgh JZkkfZljb Z_fZy `_ ^ Zgghc jZ [hl_ fh ^ _ev gZ
jbk bgl_jij_lbjh ZgZ Z lhjhf dhgl_dkl_ fZjd_lbg] h uo
dhffmgbdZpbc ih ^ ebygbyf jZ [hl < FZdoZe_gZ b G RZjZgkdb
> @
Jbk Fh ^ _ev dhffmgbdZpbb ih G < bg_jm
Bgl_jij_lZpby fh ^ _eb < bg_jZ dhgl_dkl_ fZjd_lbg] h uo dhffm
gbdZpbc ihemqZl_ev khh [s_gby 5 ihlj_ [bl_ev bgbpbZebabjm
_lky khh [ s_gb_f 6, * 1 ih ^ ha ^ _ckl b_f dhlhjh] h j_Z] bjm_l
^ _ckl b_f khklhygb_f 5 (3/< HlijZ bl_ev khh [s_gby 6
nbdkbjm_l oZjZdl_j j_Zdpbb h [t_dlZ mijZ e_gby & 5 b h ^ bl
dhjj_dlbjmxsb_ khh [s_gb_ &) LZdZy fh ^ _ev dhffmgbdZpbb
hq_ b ^ gh ijbfblb gZ k lhqdb aj_gby kh j_f_gghc f_lh ^ heh] bb
fZjd_lbg] h uo dhffmgbdZpbc gh bklhjbq_kdb knhjfbjh ZeZ ih
gylbcgh_ lh `^ _kl h f_` ^ m l_jfbgZfb dhgljhev b wnn_dl > h
dZau Zy i_j bqghklv fZjd_lbg] h hc nmgdpbb dhgljhe_ b mijZ
e_gbb kh j_f_ggufb ijhp_kkZfb ij_ ^ ijbgbfZl_evkdhc ...


Сторінка 1 из 18 | Наступна сторінка

Правий куточок