Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Формування етнічної карти північно західного кавказа (кінець XVIII початок 20-х рр.. XX ст.) 07. 00. 02 Вітчизняна історія


Категорія: Решта рефератиНа правах рукопису
Кубашічева Зарема Юріївна
ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ КАРТИ ПІВНІЧНО - ЗАХІДНОГО КАВКАЗА (кінець XVIII - початок 20-х рр.. XX ст.)
07.00.02 - Вітчизняна історія
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
Майкоп 2009 Робота виконана на кафедрі історії та права Державної освітньої установи вищої професійної освіти «Майкопський державний технологічний університет»
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки Республіки Адигея С. Г. Кудаева
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки Республіки Адигея Д. Х. Мекулов
кандидат історичних наук, Л. Е. Голубєв
Провідна організація: Інститут історії, археології та етнографії Дагестанського НЦ РАН
Захист відбудеться «23» жовтня 2009 р. о 13 год 30 м. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДМ 212.001.08 з історичних наук при Адигейської Державному Університеті за адресою: 385000, Республіка Адигея , м. Майкоп, вул. Університетська, 208, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Адигейського державного університету.
Автореферат розісланий «17» вересня 2009
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат історичних наук В. Н. Мальцев
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Формування сучасної концепції Вітчизняної історії неможливо без відображення в ній історії окремих регіонів Росії. Більш того, в історії народів, що стала складовою частиною історії Росії, є проблеми, вбирають в себе такі явища і процеси, які в рівній мірі відображають зміни в політичній, соціально-економічного життя не тільки окремих народів, а й країни в цілому. До таких проблем відноситься початок процесу інтегрування Північно-Західного Кавказу до складу Російської імперії з кінця XVIII в. до початку 20-х рр.. XX в., В ході якого відбулася трансформація етнічної та адміністративної карти регіону. Відтворення достовірної і повної історії формування етнічної карти Північно-Західного Кавказу в досліджувану історичну епоху, виявлення головних, вузлових етапів цього процесу представляється необхідним і важливим не лише з точки зору правильного висвітлення проблем етнічної історії народів Північно-Західного Кавказу, а й для розуміння багатьох явищ в сучасних національних процесах. Актуальність підтримується і станом історіографії проблеми і обумовлена ??її недостатньою розробленістю. Про народи Північно-Західного Кавказу та їх культурах створено багато досліджень але, незважаючи на це, залишаються ще «білі плями» у цій складній і «тонкої» темі. Поза належного спеціальної уваги наукових кіл регіону залишаються питання історії формування та динаміки національного складу Північно-Західного Кавказу, міжетнічної взаємодії різних народів. Тим часом, наукове, практичне і ідеологічне значення даної проблеми виключно велике. До теперішнього часу не було спроб комплексного дослідження процесу формування етнічної карти Північно-Західного Кавказу. У наші дні в історичному знанні все більш чітко проявляється інтерес до історії входження різних регіонів і народів до складу Росії, досліджуються їх причини і наслідки. У цьому плані звернення до такого масштабного і складного явища, як історія трансформації етнічної та адміністративної карти Північно-Західного Кавказу в ході включення регіону до складу Російської імперії, здатне збагатити складаються дослідницькі підходи і надати більшу аргументацію основних висновків і узагальнень. Історіографія проблеми. Історіографічний огляд свідчить про те, що у вітчизняній історіографії накопичений досвід вивчення історії народів Північно-Західного Кавказу, окремих питань, пов'язаних із зміною етнічної структури регіону, що дозволяє визначити коло базових питань, загальні підходи до теми дисертаційного дослідження. Складність і багаторівневість вивчення зміни етнічного складу Північно-Західного Кавказу з кінця XVIII до початку 20-хгг. XX ст. вимагає залучення різних за спрямованістю та інформаційної насиченості історіографічних джерел. Враховуючи характер сформованої історіографії, представляється доцільним згрупувати наявну літературу. У першу чергу слід виділити фундаментальні дослідження, присвячені історії народів Північного Кавказу, що містять значний фактичний і теоретичний матеріал1. Авторами введений в науковий обіг широке коло джерел, що значно розширюють загальне уявлення про історичний розвиток народів Північного Ка...


Сторінка 1 из 17 | Наступна сторінка

Правий куточок