Теми рефератів:
Головна

Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Ботаніка та сільське г-во
Будівництво
Бухгалтерський облік та аудит
Видавнича справа та поліграфія
Військова кафедра
Географія
Геологія
Держава і право
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Етика
Журналістика
Зарубіжна література
Інформатика
Історичні особистості
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Короткий зміст творів
Краєзнавство та етнографія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Менеджмент
Митна система
Мовознавство, філологія
Музика
Педагогіка
Політологія
Право, юриспруденція
Про Москву
Промисловість, виробництво
Психологія
Релігія і міфологія
Решта рефератів
Російська мова
Соціологія
Транспорт
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінанси
Хімія

Зворотній зв'язок

Реферат: Загальне поняття про дидактику


Категорія: ПедагогікаДидактика - це велика галузь педагогіки, що розробляє теорію освіти і навчання. Уточнимо: навчання є вивчення низки наук: психології, методик приватних навчальних предметів, логіки, кібернетики-(наприклад, програмованого навчання) та ін Притому різних дослідників цікавлять проблеми своєї науки, у них є свій предмет. Предметом дидактики, як вважають вчені-педагоги, виступають "навчання як засіб освіти і виховання людини" (І.Я. Лернер, М.Н. Скаткін), "зв'язок, взаємодія викладання й вчення, їх єдність" (В.В. Краєвський ) ", а також умови, необхідні для протікання процесу викладання-навчання (Ч. Куписевич)". Дидактика є одночасно і теоретичної та нормативно-прикладною наукою. Нормативно-прикладна функція полягає в тому, що на основі своїх законів і закономірностей дидактика встановлює принципи навчання, визначає зміст освіти, дає рекомендації про застосування відповідних форм, методів, засобів і організації навчання. Тими ж питаннями, що й дидактика займаються методики викладання приватних навчальних дисциплін, але в межах одного конкретного навчального предмета (математики, історії, біології і т.д.). Їх тому й називають приватної дидактикою. Загальна дидактика вирішує наступні завдання. 1. Вона визначає мету освіти і навчання. Інакше кажучи, відповідає на питання: для чого вчити? Саме від цієї цільової установки залежить все інше в навчанні. Якщо метою навчання визнати засвоєння змісту освіти, то поряд з нею дидактика вирішує й іншу, не менш важливу задачу: різнобічне виховання гармонійно розвиненої особистості через навчання. Таким чином, навчання виступає одним із засобів виховання і розвитку людини. Отже, дидактика покликана вирішувати проблеми розвитку і формування особистості в навчальному процесі і через навчання. 2. З мети випливає і зміст освіти та навчання. Тобто дидактика шукає відповідь на питання: чому вчити? 3. Виникає ще одне питання: як вчити? Це означає, що дидактика розробляє питання про форми, методи і організації навчальної роботи. 4. У процесі навчання використовуються відповідні дидактичні засоби: підручники і навчальні посібники, наочно-образотворчі, звукові, різні технічні засоби, радіо-і електронна техніка, навчальне обладнання. Всі вони відіграють істотну роль у взаємозв'язку викладання - вчення. Одне із завдань дидактики - розробка загальних принципів створення та використання цих коштів у навчальних цілях. 5. Дидактика вивчає загальні закони, закономірності та тенденції в навчальному процесі. На їх основі, як уже було сказано, формулюються принципи і правила навчання. Дотримання останніх забезпечує успіх навчання. Знання їх дозволяє ефективно і цілеспрямовано варіювати навчальний процес залежно від віку учнів, індивідуальних особливостей учня, особливостей змісту навчального матеріалу, міжпредметних зв'язків, форм, методів і прийомів навчальної роботи. 6. У дидактиці також розробляються питання, пов'язані з джерелами і методами дослідження проблем навчання; розглядаються перспективи розвитку та вдосконалення змісту, форм, методів і організації освіти. Дидактика аналізує та узагальнює конкретні дані приватних дидактик, разом з тим загальна дидактика сама служить науковою основою приватних методик і виконує для них роль методології. Дидактика має безпосередній зв'язок з гносеологією (теорією пізнання), формальною логікою (виховання культури мислення), психологією, соціологією, історією педагогіки, кібернетикою (організація зворотного зв'язку в процесі навчання) та іншими науками.
Правий куточок